Områdesansvariga

Styrelsens områdesansvar

Kvartersgården
Helena Gustafsson

Allaktivitetsplan, lekplatser
Hans Sternhoff, Tommy Stjernholm och Peter Kårfors

Garage och parkeringar
parkering@vaxmora.se och Peter Kårfors

Vinterunderhåll
Hans Sternhoff och Peter Kårfors

VA-frågor, avlopp
Peter Kårfors, Hans Sternhoff samt Hans Klaar

VA-frågor, vatten
Peter Kårfors, Hans Sternhoff samt Hans Klaar

Avfallsfrågor
Tommy Stjernholm och Hans Sternhoff

Ekonomi
Petra Wallengren och Kim Eideland

Porsbladet
Jan-Erik Nyberg

Information
Helena Gustafsson

Områdesgruppledarna
Tommy Stjernholm och Petra Wallengren

Festkommitté
Kim Eideland

Trivselfondens ekonomi
Kim Eideland