Parkeringsregler

PARKERINGSREGLER Inom Vaxmora samfällighetsförenings område.

Tillåtet

  • Parkering är tillåten för personbilar.
  • Parkera lätt lastbil, förutsatt att den får plats inom en P-ruta.
  • Parkering är tillåten på utmärkta P-rutor på våra åtta parkeringsområden.

EJ Tillåtet

  • Att parkera tung lastbil, husvagn, husbil och släpvagn.
  • Att parkera fordon med körförbud, brukandeförbud, som är avställt, saknar registreringsskyltar eller kan hänföras till fordonsvrak.
  • Att parkera på annan plats än på utmärkt P-ruta.

Påföljd

  • Vid olovlig parkering har markägaren, samfällighetsföreningen, rätt enligt lag att ta ut felparkeringsavgift av fordonsägaren, när parkering skett i strid mot samfällighetens gällande parkeringsregler.
  • Totalt kan fem stycken felparkeringsavgifter i en tidsföljd delges. Avgiftens storlek följer den kommunala bestämmelsen.
  • Förflyttning av fordon kan begäras av styrelsen och utförs av behörig myndighet, efter förfarandet med felparkeringsavgifterna. Om samfälligheten belastas med kostnader vid förflyttning, faktureras fordonsägaren enligt lag.
  • Styrelsen önskar naturligtvis att dessa åtgärder inte skall behöva bli nödvändiga.

Uppmaning!
Alla medlemmar skall utnyttja garagen för parkering av sina fordon!
Undantag från parkeringsbestämmelserna kan beviljas av styrelsen. En dispens i rimlig omfattning och boende/besökares behov av parkering.
Regler för garagelänga finner du här

Vaxmora Samfällighetsförening, Januari 2019