Om Vaxmora samfällighetsförening

Vaxmora samfällighetsförening förvaltas i enlighet med gällande stadgar och lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter samt har en styrelse med fem ordinarie ledamöter.

Till samfälligheten hör praktiskt taget alla vägar inom området, parkeringsplatserna, grönområdena mellan fastigheterna, lekparkerna (sex stycken mindre samt Porsparken), garagen, vägbelysningen och kvarterslokalen.

Alla fastighetsägare är medlemmar i föreningen; dock högst en röst per fastighet vid stämma.

Årsmöte hålls under mars-april.

Driften av samfälligheten omfattar sophämtning, snöröjning, belysning, underhåll av vägar och kvarterslokalen. Detta finansieras genom medlemsavgifter, dels i januari dels i augusti. Påsar till sopor som ska komposteras kan hämtas i cykelförråden dit varje fastighet ska ha nyckel.

Information om området finns på samfällighetens hemsida, vaxmora.se och i Porsbladet, som utkommer fyra gånger per år.

Styrelsen har olika ansvarsområden, se hemsidan.

Området är indelat i åtta delområden med vardera två områdesgruppledare. Två gånger per år genomförs städning och röjning av de gemensamma områdena, dels i april/maj, dels i oktober/november. Alla boende förväntas delta. Städdagarna organiseras av områdesgruppledarna.

Samfälligheten har tillgång till en allaktivitetsplan för olika slags bollspel. Den kan vara belyst fram till kl. 22.00 (Ljusknappen finns vid gräsplanen.) Bredvid planen finns också en låda med tennisutrustning. På en skylt bredvid anges vilka som har nyckeln till lådan.

Varje medlem har tillgång till en garageplats i samfällighetens garagelängor. Garageplatsen får utnyttjas i huvudsak för bil och tillbehör till bil. Brandfarligt material får inte förvaras där.

Parkeringsplatserna får bara användas av boende och av gäster till de boende.

Kvarterslokalen kan hyras dels av boende dels av utomstående, se hemsidan.

I Vaxmora samfällighet finns en trivselfond som ska bekosta trivselaktiviteter för de boende t.ex. pubkväll. volleybollplan, valborgsmässofirande som går utöver förvaltning av gemensamhetsanläggningen. Fonden förvaltas av styrelsen. Medel i fonden utgörs av frivilliga bidrag från de boende.

För att snabbare och enklare distribution av utskick från styrelsen v.g. meddela föreningens sekreterare din mailadress.